Architextura

Polityka Prywatności

§1 Postanowienie wstępne.

 1. Tubądzin Management Group Sp. z o.o. z siedzibą w Cedrowicach Parceli szanuje podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności. Tubądzin Management Group Sp. z o. o. przywiązuje dużą wagę do zapewnienia poufności i ochrony przetwarzanych przez nią danych osobowych oraz dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie tych danych odbywało się zgodnie z przepisami prawa, a także z poszanowaniem podstawowych praw i wolności osób, których dane te dotyczą.
 2. Niniejsza polityka prywatności strony architextura.pl (dalej: „Serwis”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług poprzez Serwis.
 3. Polityka prywatności Serwisu ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest źródłem obowiązków dla Użytkowników. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora w Serwisie, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 4. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest spółka pod firmą: „Tubądzin Management Group” Sp. z o.o. z siedzibą w Cedrowicach Parceli (adres: Cedrowice Parcela 11, 95-035 Ozorków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286217, NIP 732-20-83-952, REGON 100383200, e- mail: tubadzin@tubadzin.pl, (dalej: „Administrator”).
 5. Pojęcie „Użytkownika” oznacza w zależności od kontekstu osobę korzystającą z usług świadczonych przez Administratora lub osobę chcącą korzystać z tych usług lub internautę odwiedzającego Serwis.
 6. Dane osobowe w Serwisie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).
 7. Kontakt z Administratorem możliwy jest przy pomocy formularza znajdującego się w zakładce „Kontakt” lub za pośrednictwem danych kontaktowych zamieszczonych w Serwisie.
 8. W celu zagwarantowania najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osobowych, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, a w szczególności korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z wyznaczonym przez Tubądzin Management Group Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@tubadzin.pl.
 9. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne, jak również podanie danych osobowych przez Użytkownika korzystającego z Serwisu jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 10. Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (i) przetwarzane zgodnie z prawem, (ii) zbierane dla celów zgodnych z prawem, (iii) przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, (iv) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 11. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO.

 

§2.Przetwarzanie danych osobowych.

 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych, gdy spełniona zostanie co najmniej jedna z poniższych okoliczności: (i) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, (ii) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, (iv) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z ww. podstaw.
 2. Każdorazowo o celu, podstawie prawnej, okresie przechowywania oraz zakresie odbiorców danych osobowych Administrator będzie informował w stosownej klauzuli obowiązku informacyjnego znajdującej się pod formularzem.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 4. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
 5. poprzez gromadzenie plików „cookies” (polityka plików „cookies”).
 6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu pobrania katalogu lub w celach kontaktowych.
 7. Administrator zastrzega prawo do zmiany Polityki, na które może wpłynąć rozwój technologii, ewentualne zmiany powszechnie obowiązujących przepisów oraz rozwój Serwisu. O dokonanych zmianach Administrator poinformuje w sposób jednoznaczny i zrozumiały.
 8. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 9. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 10. Administrator może korzystać w Serwisie z profilowania do celów marketingu bezpośredniego. Efektem korzystania z profilowania w Serwisie jest np. przesłanie propozycji produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty.
 11. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe zasady wykonywania powyższych uprawnień wskazane zostały w art. 15-21 RODO.
 12. Użytkownik, którego dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 13. Użytkownik, którego dane przetwarzane są przez Administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. Celem wykonania uprawnień, o których mowa powyżej, Użytkownik winien kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres: iod@tubadzin.pl.

 

§3. Polityka „cookies”.

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie).
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.
 3. Administrator informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 4. Administrator wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
 1. Administrator informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.
 2. Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Administratora jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.
 3. Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

§4. Google Analytics

 1. Niniejsza witryna korzysta z Google Analytics, czyli usługi analizy sieciowej świadczonej przez Google Inc. Google Analytics wykorzystuje pliki „cookie”, będące plikami tekstowymi, które są zapisywane na Twoim komputerze i pozwalają przeanalizować, w jaki sposób korzystasz z serwisu. Informacje generowane dzięki plikom cookie dotyczące korzystania z naszej strony internetowej, w tym adres IP użytkownika.
 2. Google będzie korzystać z tych informacji w naszym imieniu w celu oceny sposobu, w jaki korzystasz z naszego serwisu, sporządzania dla nas raportów o aktywności na naszej stronie internetowej oraz świadczenia nam dalszych usług związanych z korzystaniem z naszej witryny internetowej i Internetu. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach parametrów Google Analytics nie będzie kojarzony z żadnymi innymi danymi posiadanymi przez Google. Dane te będą przekazywane firmom zewnętrznym wyłącznie na podstawie przepisów ustawowych lub w celu przetwarzania danych związanych z konkretnym zamówieniem. W żadnym wypadku Google nie będzie łączyć danych użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez Google.
 3. Możesz nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookie i w tym celu odpowiednio skonfigurować przeglądarkę. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tego serwisu. Ponadto można uniknąć gromadzenia przez Google danych generowanych przez pliki cookie oraz danych związanych z korzystaniem z witryny internetowej (w tym adresu IP użytkownika), a także przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując w tym celu wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym adresem.
 4. Szczegółowe informacje na temat usługi Google Analytics można znaleźć pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

 

§5. Google AdWords

 1. Niniejsza witryna korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy Google.
 2. W ramach Google AdWords korzystamy z tak zwanego śledzenia konwersji. Po kliknięciu na reklamę wyświetlaną przez Google zostaje ustawiony plik cookie do śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na komputerze użytkownika. Pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google oraz operator tej strony może rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.
 3. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być monitorowane za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje zebrane za pomocą plików cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci dowiadują się o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na jedną ze stron tagu śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkowników. Jeśli nie chcą Państwo brać udziału w śledzeniu, można z niego zrezygnować, wyłączając plik cookie śledzenia konwersji Google za pomocą przeglądarki internetowej w sekcji Preferencje użytkownika. Nie będą Państwo uwzględnieni w statystykach śledzenia konwersji.
 4. Więcej informacji o Google AdWords i śledzeniu konwersji Google można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://www.google.de/policies/privacy/.
 5. Mogą Państwo ustawić przeglądarkę tak, aby otrzymywać informacje o ustawieniach plików cookie i zezwalać na nie tylko w pojedynczych przypadkach lub ogólnie wyłączyć oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Dezaktywacja plików cookie może ograniczyć funkcjonowanie tej witryny.

 

§6. Postanowienia końcowe.

Serwis może zawierać linki do stron internetowych, które funkcjonują niezależnie od Serwisu. Administrator nalega, aby po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka dotyczy tylko Serwisu.